เกี่ยวกับเรา

ปี พ.ศ.2475

“อุยเฮง” ก่อตั้ง ขึ้นเพื่อดำเนินกิจการร้านขายของชำบริเวณถนนท่าพระจันทร์ ต่อมา “อุยเฮง” ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งธุรกิจได้เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จตลอดมา


ปี พ.ศ.2499

จดทะเบียนบริษัทในนามบริษัท อุยเฮง จำกัด


ปี พ.ศ.2512

บริษัท อุยเฮงอิมปอร์ต จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจทางด้านเวชภัณฑ์ในประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทน ในการนำเข้าสนค้า การทำการตลาด และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ และเวชสำอางจากบริษัทชั้นทำทั้งใน และต่างประเทศ เช่น บริษัทไดอิจิ ประเทศญี่ปุ่น (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทไดดิจิซังเคียว ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัทซีบาฟาร์มา ประเทศเยอรมนี เป็นต้น โดยมีเครือข่ายครอบคลุมช่องทางการจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล คลินิค ร้านขายยา และช่องทางค้าปลีกอื่นๆทั่วประเทศ


ปี พ.ศ.2551

บริษัท อุยเฮงอิมปอร์ต จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อมุ่งเน้น ถึงพันธกิจของบริษัทที่ได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และสืบเนื่องต่อไปในอนาคต โดยคำนึงถึงการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบันซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพ และความสมดุลของชีวิต