นโยบายบริษัท

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด การจัดจำหน่ายผู้นำเข้าและส่งออก เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับโลก  ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี พร้อมทีมงานที่แข็งแกร่งทั้งทีมขายโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และช่องทางค้าปลีกอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการบริการทางสาธารณสุข จนเป็นที่ไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำนานาประเทศในยุโรป และเอเชียให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเข้าและนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด และจัดจำหน่าย รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ohi company02

นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เน้นสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ได้มาตราฐานสูง ในทุกๆ ด้าน ตลอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าและเป็นผลเมืองดี เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมดี และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลมนุษย์ชาตินอกจากนี้บริษัทมุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม อาทิเช่น กิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ การจัดงานประชุมวิชาการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้ทักษะความรู้ตลอดจนนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทั้งใน และต่างประเทศ อันจะนำมาสู่การพัฒนาธุรกิจเวชภัณฑ์ยาของประเทศต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเพื่อชีวิตที่ดีของคนในสังคมต่อไป